De voorwaarden en condities zijn voor het laatst geüpdatet op 17 mei 2021

1. Inleiding

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die je van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze site, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden en condities. Het gebruik van deze site impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en condities en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.

3.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

4. Nieuwsbrief

Onverminderd het voorgaande mag je onze nieuwsbrief in digitale vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een bezoek aan onze site.

5. Eigendom van derden

Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere sites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden en condities van die derden. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. Je draagt alle risico’s verbonden aan het gebruik van deze sites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door jou zelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

6. Verantwoordelijk gebruik

Door onze site te bezoeken, stem je ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. Je mag onze site of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze site niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze site.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.

7. Registratie

Je kunt je registreren voor een account op onze site. Tijdens dit proces kun je gevraagd worden een wachtwoord te kiezen. Je bent verantwoordelijk voor het geheim houden van wachtwoorden en accountinformatie en stemt ermee in je wachtwoorden, accountinformatie of beveiligde toegang tot onze site of diensten niet met anderen te delen. Je mag niet toestaan dat iemand anders je account gebruikt om toegang te krijgen tot de site, omdat jij verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van je wachtwoorden of accounts. Je dient ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer je ontdekt dat je wachtwoord is gelekt of anderszins onbedoeld bekend is geworden bij derden.

Na beëindiging van je account, mag je zonder onze toestemming niet proberen een nieuw account te registreren.

8. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als je eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Als je de inhoud aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleen je aan ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige mediavormen.

9. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de site of enige inhoud die je mogelijk hebt gedeeld op de site. Je hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of inhoud die je hebt bijgedragen of waarop je bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. Je mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze site omzeilen of proberen te omzeilen.

10. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze site en alle inhoud op de site worden aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

  • deze site of onze producten aan je eisen zal voldoen;
  • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis;
  • de kwaliteit van elk product of elke dienst die je via deze site koopt of verkrijgt, aan je verwachtingen zal voldoen.

Niets op deze site is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door jou of een derde partij, voortvloeiend uit je toegang tot, of gebruik van onze site.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot de totale prijs die je aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de site te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elke soort en aard.

11. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze site en/of diensten, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

Wij nemen de omgang met jouw persoonsgegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Wij zullen je e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde mail. Alle door ons aan jou verzonden e-mails zullen enkel aan je worden verzonden in verband met de levering van overeengekomen producten of diensten.

12. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de site is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de site worden verkocht illegaal is. Je mag deze site niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van België.

13. Opdracht

Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

14. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de site, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de site te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

15. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. Je zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

16. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

17. Taal

Deze voorwaarden en condities zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

18. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Vzw Anicha met betrekking tot je gebruik van deze site.

19. Updaten van deze voorwaarden en condities

Wij kunnen deze voorwaarden en condities van tijd tot tijd updaten. De datum aan het begin van deze voorwaarden en condities is de laatste revisiedatum. Wij zullen je schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen of updates, en de herziene voorwaarden zullen van kracht worden vanaf de datum dat wij je een dergelijke kennisgeving doen toekomen. Je voortdurende gebruik van deze site, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden. Neem contact met ons op om een eerdere versie van deze voorwaarden aan te vragen.

20. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden en condities is het recht van toepassing van België. Alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in België. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden en condities door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

21. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Vzw Anicha.

Je kan contact met ons opnemen met betrekking tot deze voorwaarden en condities door ons te schrijven of te e-mailen op het volgende adres: info@casavayu.com
Kasteelstraat 18, 9190 Stekene

22. Download

Je kan ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.

Welcome to Planet Ohm! By reading, scrolling and enjoying this website you agree to be bound to the following terms and conditions. Please check regularly as this is a dynamic website.

Terms of Use

This is a personal blog. Any views or opinions represented in this blog are personal and belong solely to the blog owner and do not represent those of people, institutions or organizations that the owner may or may not be associated with in professional or personal capacity, unless explicitly stated. Any views or opinions are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, or individual. All content on www.planetohm.be is provided for informational and entertainment purposes only and does not constitute a legal contract between planetohm.be and any person or entity unless otherwise stated. The owner/author of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. It is the responsibility of each individual user to determine the accuracy and personal relevance of any information found on this site or in any linked materials. The owner/author will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. The owner/author will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information.The information found on this website can not be used as medical, legal or professional advise. Health related information is in no way intended to diagnose, prevent, treat or cure any medical or other condition. If you have health issues or in doubt, we strongly advise you to seek professional help of a doctor or therapist. Always seek the counsel of a qualified medical practitioner or other health care provider for an individual consultation before making any significant changes to your diet and lifestyle; or to answer questions about specific medical conditions. You can also contact me for an appointment so personal advise can be given.

Downloadable Files and Images

 Any downloadable file, including but not limited to pdfs, docs, jpegs, pngs, is provided at the user’s own risk. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages resulting from a corrupted or damaged file.Downloadable files bought from our shop are for personal use only. No links, files or video material may be given to other parties.  Rights Reserved

All content on www.planetohm.be is licensed and is the original property of vzw Anicha unless otherwise stated.The use of original recipes/posts on our blog must adhere to the following:

  1. The original source of the post is to be credited to www.planetohm.be with a link back to the original post page at http://www.planetohm.be 
  2. Recipes/posts are not to be used for commercial purposes.

The use of original photos from Valérie Pas or Casa Vayu must adhere to the following:

  1. The photo must be credited to Valérie Pas with a link back to the original photo at http://www.planetohm.be
  2. Photos are not to be used for commercial purposes.
  3. Original photos must not be altered or manipulated.

We reserve the right to take legal action if any content of this blog (free or payed) is used for professional use, copied without notifying the author or distributed on the internet or other channels.

We reserve the right to change the focus of this blog, shut it down, sell it or change the terms of use at any time.

Comments

 Comments are welcome. However, the blog owner reserves the right to edit or delete any comments submitted to this blog without notice due to : – Comments deemed to be spam or questionable spam. – Comments including profanity. – Comments containing language or concepts that could be deemed offensive. – Comments containing hate speech, credible threats, or direct attacks on an individual or group. The blog owner is not responsible for the content in comments. This blog disclaimer is subject to change at anytime. 

Advertisement and sponsors

We are not responsible for the actions of our advertisers or sponsors. All complaints about products or services purchased through a link from our blog, must be addressed directly to that exact company not with us.

Privacy Statement

Thank you for your trust in our organisation. We see it as our duty to protect your privacy. We will not sell any of you personal or contact information to another company. We will not put your information on spam lists, but we are not responsible for the privacy practices of any of our advertisers or blog commenters.

When you give us your emailadress, we will ad you to our mailinglist. If you no longer wish to receive emails from us, you can always let us know or click the ‘unsubscribe’button below the email.

Any letters or comments written to the author or organization might be used for editorial purposes in the future, only after agreement of the original author.

Shop

RETURN AND EXCHANGES

We want you to love every item you purchase from Planet Ohm Ecowear.

If you are not 100% satisfied with your new gear, simply follow the instructions below so we can help you get hold of the perfect item.
If you choose to return or exchange any items, please notify PLANET OHM after receiving your package via email valeriepas@planetohm.be .

The items you wish to exchange can be returned to our office: PLANET OHM, VZW ANICHA Kasteelstraat 18, 9190 Stekene.

EXCHANGES
If you require an exchange please email valeriepas@planetohm.be with your name, contact details, invoice number and details of the preferred replacement choice (Item name, colour & size). This will ensure your item is kept aside whilst we await the return of your garment. If the style you require is ‘out of stock’ a gift voucher or refund will be issued.

REFUNDS
If we are unable to deliver the item you ordered, the item is faulty/damaged or the item is not what you ordered, we will gladly refund you for the total amount of your purchased item however associated shipping charges are excluded. The refund will be processed as soon as the items have been received by Planet Ohm Ecowear, however, please allow 14 days from the day you return the product for your account to be credited.

Please take note of the following conditions for returns and exchanges:
– products must be returned within a 14 day period
– products must be in the original condition: unworn and unsoiled
– all tags must remain attached
– items with make-up marks will not be accepted for exchange or return
– no refunds or exchanges will be offered on sale items or items purchased with a discount voucher or code

If you have any questions regarding the returns and exchanges process, please do not hesitate to contact us.

SHIPPINGAll orders will be shipped using Bpost. Deliveries in Belgium are normally received within 1-3 working days.Orders will only be shipped on business days, Monday – Friday.  All orders placed in the weekend will be shipped on the next business day. 

BENELUX orders under €100 – €5
BENELUX orders over €100 – FREE

EUROPE orders under €100 – €9,50
EUROPE orders over €100 – FREE

REST OF THE WORLD all orders – €25

Customers are responsible for paying any additional customs or duties charges that may be incurred on their order. Planet Ohm Ecowear will make every effort to deliver on time. However, we shall not be held liable for delayed or lost shipment. Cost for re-delivery attempts will be passed to the customers if the delivery address is unattended at the time of delivery, or if incorrect details are provided during the checkout process. When your order is shipped you will be sent an email confirmation which will include an order number and must be used when enquiring about your order.

If you have any questions regarding the shipping process, please do not hesitate to contact PLANET OHM ECOWEAR by email valeriepas@planetohm.be.

We helpen je ook graag verder in het Nederlands.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.